Make your own free website on Tripod.com
:: Application
   
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

     ในการรับสมัครขั้นแรก จะต้องติดต่อศูนย์สอนภาษา ของทางมหาวิทยาลัย ที่อีเมลเพื่อติดต่อขอใบสมัคร หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการเตรียมและส่งเอกสารหลักฐาน และการโอนเงินค่าสมัคร ต่อไปจะรอประกาศผล หลังจากทราบผลแล้ว ถ้าผ่านการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่าเล่าเรียน ให้ทางมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองให้ สำหรับใช้ประกอบการขอวีซ่า เพื่อเดินทางมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดปลีกย่อยจะมีอยู่ในคู่มือการรับสมัคร หรือ กรุณาตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ตามอีเมลที่ให้ไว้

     สำหรับการเรียนการสอน ก่อนเริ่มทำการเรียนการสอน จะมีการสอบวัดระดับพื้นความรู้ เพื่อคัดเลือก

     นักเรียนที่มีพื้นความรู้ในระดับใกล้เคียงกัน ให้มาร่วมเรียนในห้องเรียนเดียวกัน ในส่วนของระยะเวลาการเรียน จะอยู่ในช่วง ครึ่งปี ถึงหนึ่งปีครึ่ง
ระดับปริญญาตรี

     ในการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องทำการติดต่อซื้อใบสมัครจากทางมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะมีการสอบ

      ข้อเขียน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่น เมื่อประกาศผลแล้วก็จะเป็นการโอนค่าเล่าเรียนและ ทางมหาวิทยาลัยจะทำการออกเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา ให้สำหรับการเรียนการสอนนั้น ในระดับปริญญาตรี จะทำการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต่างชาติที่จะเข้าศึกษา ต้องมีพื้นฐานทางภาษาที่ดี และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่ง

ระดับบัณฑิตวิทยาลัย

     ในการรับสมัคร ขั้นแรกผู้สมัครจะต้องติดต่อกับทางอาจารย์ในสาขาที่ต้องการจะศึกษาต่อก่อน ในการติดต่อนั้น อาจจะต้องทำการติดต่อผ่านทางศูนย์ข้อมูลการศึกษา ของทางมหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูล รายละเอียด และ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ ของอาจารย์ในภาควิชานั้น ๆ ในกรณีที่ผู้สนใจพักอยู่ในญี่ปุ่น หลังจากติดต่อทางอีเมล หรือโทรติดต่อแล้ว ก็ควรนัดหมายเพื่อมาพบกับทางอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยในวันเวลา ที่ทางอาจารย์สะดวก เพื่อพูดคุย แนะนำตนเอง อธิบายงานวิจัยที่เคยทำแล้ว และที่ต้องการจะทำ เพื่อขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ขอให้ผู้สมัครพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์แต่ละท่าน ว่ามีความเชี่ยวชาญพิเศษ ตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ ถ้าเห็นว่าตรง ต่อไปก็ติดต่อขอให้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ หลังจากได้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ ขั้นตอนการรับสมัคร ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น การจะเข้าเรียนได้หรือไม่การตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าเห็นว่าเหมาะสมอาจจะได้เข้าเรียนในระดับ ป.โท หรือ เอก หรือในบางกรณี อาจารย์ที่ปรึกษาอาจเห็นว่าควรจะเป็นนักศึกษาวิจัยไปก่อน เพื่อปรับพื้นฐาน หรือดูความเป็นไปได้ว่าจะสามารถพอที่จะเรียนจบได้หรือไม่

      สำหรับการเรียนนั้น ในระดับปริญญาโท จะทำการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นผู้เข้าเรียนต้องมีพื้นฐานทางภาษาที่ดีพอสมควร ส่วนในระดับปริญญาเอก จะเน้นการทำวิจัยเป็นหลักดังนั้น ภาษาที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย จะขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา

      ช่วงเวลา ในการรับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผล ในแต่ละปีจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณดังต่อไปนี้

 
All right reserved. Copyright (c) 2004 Thai Student Society at Tokai University. Contact : thaiintokai@yahoo.com