Make your own free website on Tripod.com
:: Alien card
   
เรื่องการทำบัตรเอเลี่ยนการ์ด

    หลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่นสิ่งจำเป็นสิ่งแรกคือการไปทำบัตรประจำตัวประชาชนต่างชาติ
(GAIKOKUJIN-TOROKUSHO) เนื่องจากบัตรนี้จะต้องใช้แสดงเมื่อติดต่อกับสถานที่ราชการ เช่น การยื่นต่ออายุวีซ่า , การทำเรื่องกลับประเทศไทย , การใช้เป็นหลักฐานคู่กับพาสสปอร์ตในการซื้อโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปในการทำบัตร :
หนังสือเดินทางหรือพาสสปอร์ต และรูปถ่ายขนาดสองนิ้ว 1 รูป

ขั้นตอนในการทำบัตร :
กรอกเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ให้ครบแล้วยื่นเอกสารนั้นพร้อมกับรูปถ่ายที่เตรียมมาให้กับเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการออกเอกสารที่ใช้แทนบัตรตัวจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถออกบัตรจริงให้เราได้ในทันที และเราจะต้องเดินทางมาเพื่อรับบัตรจริงที่สำนักงานเทศบาลนี้อีกครั้ง ตามวันและเวลาที่เราจะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันยื่นเอกสาร (ขั้นตอนในการทำบัตรนี้คล้ายกับขั้นตอนการทำบัตรประชาชนที่ประเทศไทย)

สถานที่ในการทำบัตร :
คือสำนักงานเทศบาลเมือง สำหรับมหาวิทยาลัยโตไกนั้นอยู่ในเขตสำนักงานเทศบาลเมืองฮิระซึกะ แต่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองฮะดะโนะ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินทางไปทำบัตรควรทราบก่อนว่าเขตที่พักของเราอยู่ในเขตเทศบาลไหน
การเดินทางไปสำนักงานเทศบาล ฮะดะโนะ

สำนักงานเทศบาลฮะดะโนะนั้นตั้งอยู่ใกล้กับ สถานีรถไฟฮะดะโนะมากที่สุด ดังนั้นหากเดินทางด้วยรถไฟก็ควรไปลงที่สถานีรถไฟฮะดะโนะ หลังจากลงรถไฟแล้วจะเดินไปก็ได้แต่ค่อนข้างจะไกลนิดหน่อย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
หรือสามารถนั่งรถบัสไปก็ได้เพื่อความสะดวกโดยให้ขึ้นรถบัส หมายเลข 11 , 17 ที่บัสเทอร์มินอลบริเวณหน้าทางออกของสถานีรถไฟ เมื่อขึ้นไปแล้วให้ลงป้ายที่สอง ซึ่งมีชื่อป้ายว่า “ฮะดะโนะชิยะคุโชะมะเอะ” หมายถึง หน้าสำนักงานเทศบาลฮะดะโนะ นั่นเอง
แผนที่บริเวณสถานีรถไฟฮะดะโนะและสำนักงานเทศบาลฮะดะโนะ
การเดินทางไปสำนักงานเทศบาล ฮิระซีกะ

สำนักงานเทศบาลฮิระซึกะนั้นตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฮิระซึกะ เพื่อความสะดวกควรขึ้นรถบัสไป และสามารถขึ้นรถบัสได้ที่ 2 ป้ายคือ ป้ายที่อยู่ที่ประตูด้านทิศใต้ของมหาวิทยาลัย(ใกล้ๆกับหอพักของมหาวิทยาลัย) หรือป้ายที่อยู่ถัดไปอีกหนึ่งป้าย(หน้ามินิมาร์ท LAWSON) เมื่อขึ้นไปแล้วให้ลงป้ายที่ซึ่งมีชื่อป้ายว่า “ชิยะคุโชะมะเอะ” หลังจากนั้นให้เดินตรงไปอีกนิดหน่อยตามแผนที่ ด้านล่างนี้ก็จะถึงที่ทำการเทศบาลฮิระซึกะ
แผนที่บริเวณสถานีรถไฟฮิระซึกะและสำนักงานเทศบาลฮิระซึกะ
 
All right reserved. Copyright (c) 2004 Thai Student Society at Tokai University. Contact : thaiintokai@yahoo.com