Make your own free website on Tripod.com
:: Come to japan
   
การขอวีซ่า

    
แผนกกงศุล สถานฑูตญี่ปุ่น :1674 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์:0-2252-6151-9 โทรสาร:0-2253-4153
   
สถานกงศุลญี่ปุ่น เชียงใหม่
ห้อง 104 -107 อาคารสยามบิสิเนสพาร์ค เลขที่ 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-203367
ระยะเวลาและเอกสารสำคัญ
ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ "Pre-college Student" ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก

1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าที่ไม่มีตราประทับมาก กว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

2. ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯ หรือพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) 1 ใบ

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล) 1 ใบ

4. ใบสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด (หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการขอใบสถานภาพการพำนัก การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยไห้เข้าไปดูที่ …………………………)

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

6. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตรจาก สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษามาครั้งล่าสุด ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

7. กรณีที่เคยผ่านการทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการผ่านงานจาก หน่วยงานที่เคยทำงานในอดีต ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

8. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบจดทะเบียนหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

9. หลักฐานแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้รับภาระค่าใช้จ่าย เช่นทะเบียนบ้าน หรือใบสำคัญการสมรสเป็นต้น ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

10. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่สังกัดของผู้รับภาระค่าใช้จ่าย (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน) กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ ( หมายเหตุ: เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริง 1 ชุด

11. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้รับภาระค่าใช้จ่าย) ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด


หมายเหตุ*

- หากเอกสารที่จัดเตรียมมาไม่ครบ ถูกต้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางแผนกกงสุลฯ จะไม่สามารถรับคำร้องขอวีซ่าได้

- เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ อาจจะมีการขอเพิ่มเติมได้ ถ้าต้องการ จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

- รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ช่องหมายเลข 1

- จะคืนหนังสือเดินทางที่ได้ยื่นไว้อีกสองวันทำการถัดไป (เวลา 13.30 - 16.00 น.) นับจากวันที่ยื่นคำร้อง (หากได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง) แต่ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเรื่องไปยัง กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น อาจจะทำให้การพิจารณา ออกวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการเดินทางได้ ดังนั้น กรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลาย ๆ วันก่อนการเดินทาง

- กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วยภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2259-0444, 0-2259-0725 และ 0-2258-9915
ระเบียบการขอวีซ่า
ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และทรานซิท

1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)

2. ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯ หรือพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) 1 ใบ

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล) 1 ใบ

4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด

6. หลักฐานการประกอบอาชีพ
- ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)

- ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

- ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

- ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่นแม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
หมายเหตุ: เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ฉบับจริง 1 ชุด

7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบจดทะเบียนหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

กรณีไปเยี่ยมญาติที่อยู่ในญี่ปุ่นนอกจากเอกสารข้อ1-7 แล้ว
หนังสือเดินทางของญาติที่มีชื่อสกุล และรูปและหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย บัตรคนต่างด้าวด้านหน้าและด้านหลัง และทะเบียนบ้านไทยของญาติที่อยู่ในญี่ปุ่นมาแสดงด้วย สำเนาอย่างละ 1 ชุด

กรณีวีซ่าทรานซิท (เดินทางผ่าน) นอกจากเอกสารข้อ 1-7 แล้ว

1. ตั๋วเครื่องบินที่กำหนดวันเดินทางเข้าและออกที่แน่นอน

2. วีซ่าหรือหลักฐานการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง

หมายเหตุ

- หากเอกสารที่จัดเตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางแผนกกงสุลฯ จะไม่สามารถรับคำร้องขอวีซ่าได้

- เอกสารอ้างอิงอื่นๆ อาจจะมีการขอเพิ่มเติมได้ ถ้าต้องการจะแจ้งไห้ทราบเป็นกรณี ไป (เช่น หนังสือแสดงเหตุผลการเดินทาง และโปรแกรมการเดินทาง เป็นต้น)
รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ที่ช่องหมายเลข 1 และ 2
จะคืนหนังสือเดินทางที่ได้ยื่นไว้อีกสองวันทำการถัดไป (เวลา 13.30-16.00 น.) นับจากวันที่ยื่นคำร้อง (หากได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง) แต่ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ขอยื่นวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น อาจจะทำให้การพิจารณาออกวีซ่าไม่ทันกำหนดการเดินทางได้ ดังนั้นกรุณายื่นวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วยภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2258-9915,0-2259-0444 และ 0-2259-0725
http://embjp-th.org/index.htm
 
All right reserved. Copyright (c) 2004 Thai Student Society at Tokai University. Contact : thaiintokai@yahoo.com